Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Ne/spalování odpadů

Pálení odpadu se může jevit jako bezstarostná a rychlá forma jeho likvidace, ale není tomu tak Jedná se pouze o změnu podoby/formy a změnu umístění. Spálením vypustíte odpad do ovzduší, odkud už se nedá „uklidit“ a škodí v širokém okolí.

 

 

Pozor: Nekvalitní uhlí může produkovat množství oxidu siřičitého, dusíme-li palivo v kamnech či máme špatně průchodné spalinové cesty, může vznikat jedovatý oxid uhelnatý. Spalováním nevhodného materiálu vzniká také množství pevných prachových částic.

Množství jedů vypouštěných do ovzduší závisí na tom, co spalujeme. Domácí kotel a kamna nemají účinná (drahá) zařízení na čištění spalin, kterými jsou vybaveny specializované spalovny odpadu a regulují množství škodlivin jen úpravou vlastního procesu spalování. Pálením odpadů v domácích topeništích vytváříme množství velmi jedovatých látek, které následně ohrožují naše zdraví, zdraví ostatních obyvatel a jiných živých organismů. Spalování odpadu v topeništích je nejen zdraví škodlivé, ale také nezákonné. Obtěžování zápachem i kouřem je nepříjemné a těžko se před nimi lze schovat.

Proč nepálit odpad doma?

1. Šetříte svoje zdraví, zdraví svých sousedů a okolní prostředí

Při pálení odpadů v domácích kamnech nebo na otevřeném ohništi vzniká mnoho zdraví škodlivých (i rakovinotvorných) látek. Jedovaté látky působí největší měrou v nejbližším okolí místa spalování. Pokud máte zahrádku, je pravděpodobné, že s tím, co jste prohnali komínem, se znovu setkáte na svém talíři. Mnohé z těchto látek, včetně těch nejhorších, se hromadí v tkáních živočich včetně člověka, především pak v tucích.

Proč tolik jedů?

  • Teplota hoření v kamnech je relativně nízká, což může při spalování odpadů vést ke tvorbě některých nebezpečných perzistentních organických látek (POPs).
  • Palivo nemá dostatečný přísun kyslíku nutný pro dokonalé spalování.

28Domácnosti (po automobilech druhý největší znečišťovatel ovzduší) škodí často těmi nejjedovatějšími látkami, jako jsou arzén či rakovinotvorné polycyklické aromatické uhlovodíky. Domácí kotle, alespoň ty méně kvalitní, tak přispívají velkou měrou k nárůstu rakovinových, srdečních a dýchacích onemocnění. Z důvodu spalování odpadu anebo nekvalitního paliva v domácích kotlích, je leckde na venkově čistota ovzduší stejná nebo i horší než v průmyslových oblastech Ostravy nebo Karviné.

Nejvíce tak kromě svého okolí poškozujeme sami sebe. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby trpící astmatem nebo jiným dýchacím onemocněním. Mějme k nim ohled.

2. Šetříte výrobní suroviny a zbavíte se odpadu bezpečně

Tip: Opotřebované pneumatiky můžete bezplatně odevzdat při koupi nových přímo u prodejců či ve sběrném dvoře. Prodejce má ze zákona povinnost vás o způsobu provedení zpětného odběru informovat.

Snažte se množství odpadů co nejvíce omezit. Začněte už při nákupu. Ty odpady, které přece jen vzniknou, roztřiďte a odneste na patřičné místo (kontejner na tříděný odpad, kompost, sběrna druhotných surovin, u elektroniky a některých druhů nebezpečného odpadu samotná prodejna se zpětným odběrem použitého zboží nebo sběrný dvůr).

Většinu odpadů je po vytřídění možné dále využít, případně zlikvidovat je šetrně. Vytříděné plasty se dají využít i ve směsi. Lisují se z nich lavičky, zahradní chodníčky, zatravňovací dlaždice, plotovky, palubky apod. Řadu plastů lze využít opětovně v čisté formě. Například z PET lahví se vyrábí fleecové bundy.

Pro správné spalování bez jedů je potřeba

  • spalovat v kotli pouze předepsané palivo
  • kotel provozovat pouze na projektovaný výkon
  • při koupi preferovat kotel s vysokou účinností spalování
  • pravidelně čistit komín
  • mít správně seřízený kotel
  • pravidelně čistit kotel zejména teplosměnné plochy
  • mít správně vysoký a vhodně umístěný komín

Co pálit lze

26V kamnech nebo na otevřeném ohni je rozumné pálit jen takové materiály, které dokonale shoří při dané teplotě spalování a zároveň neuvolňují do ovzduší zdraví škodlivé látky. Povolena jsou pouze paliva s nízkou kouřivostí. Mezi ně patří papír, dřevo v přírodním stavu (dobře proschlé, bez lepidel, nátěrů a jiných chemických úprav), maximálně uhlí.

Podle zákona o ochraně ovzduší (č.201/2012 Sb.) je na otevřeném ohni dovoleno používat jako palivo pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo a suché rostlinné materiály.  V kotlích a kamnech lze podle tohoto zákona spalovat jen palivo předepsané výrobcem. Pokud pálíte dřevo v kotli na uhlí, využívá se s horší účinností. Také syrové nebo málo vyschlé dřevo nejen že špatně hoří, ale spotřebuje se ho až dvojnásobek oproti suchému a vzniká více zplodin. V některých koltech lze kombinovat různá paliva.

 

Obtěžuje Vás kouř?

Obtěžuje Vás kouř?

Obtěžuje Vás kouř ze sousedova komína? Pokud vás samotné někdo obtěžuje zápachem či kouřem z komína spalováním svých odpadků a nehodlá přestat ani po domluvě či na vaši žádost, obraťte se stížností na orgány pro kontrolu malých zdrojů (tj. i lokálníc...
Spalování a toxické látky

Spalování a toxické látky

Druh odpadu Co vzniká / případně uniká Čím tyto zplodiny škodí PVC, staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, nebezpečné odpady obsahující chlorované látky (některá lepidla, barvy, léčiva ad.) diox...

nepalit_odpad_vizual

 

Stáhněte si zdarma leták informující o tématu Proč nepálit odpad doma?

 

Použijte také náš webový rozcestník Kam dál?