Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Ekoznačky

Kapitola Ekoznačky Vám představí symboly ekoznaček a prověřených certifikátů, díky nimž můžete usnadnit svůj výběr zboží a služeb – s ohledem na životní prostředí.

 

 

Produkt ekologického zemědělství

Státem garantovaná ekoznačka informuje, že k výrobě potraviny bylo použito surovin a výrobních technologií splňujících přísné podmínky zákona o ekologickém zemědělství. Certifikované biopotraviny jsou označené stejným logem v celé EU – zelené logo ve tvaru lístku z hvězdiček. Biopotraviny vyrobené v ČR musí mít také BIO logo – zelenou zebru.

Kontrolní a certifikační organizace garantují ekologický původ ve všech fázích: zpracování – výroba – prodej. Výrobky prošlé kontrolou nesou kódové označení např.: CZ – BIO – 001. (Více také na webových stránkách Ministerstva zemědělství)

biobioII

 

Ekologicky šetrný výrobek

Normalizovaná ekoznačka ekologicky šetrný výrobek (EŠV) je ochranná známka, která spotřebiteli garantuje, že u označeného výrobku byly minimalizovány negativní vlivy na životní prostředí. Vypovídá o tom, že daný výrobek je ve své kategorii šetrnější k životnímu prostředí než ostatní obdobné výrobky (např. vodou ředitelná nátěrová barva mezi ostatními nátěrovými barvami apod.).

Výrobek, nesoucí ekoznačku EŠV musí být technologicky i kvalitativně minimálně na stejné úrovni jako výrobky bez ekoznačky tzn., že musí mít např. stejnou účinnost. Zajímavé je, že cena nebývá výrazně vyšší (naopak řada EŠV zároveň poskytuje při jejich správném užívání, např. ředění, ekonomické úspory). To vyvrací mýty o ekologických produktech typu: je-li něco ekologické, musí to být drahé a navíc to ještě nebude ani fungovat.

Pozor: EŠV je spotřební zboží, je k dostání v běžných obchodech. Výrobek takto označený je díky této značce důvěryhodný.

Program udělování této značky řídí CENIA – Česká informační agentura životního prostředí. Posuzuje se celý životní cyklus výrobku, tzv. LCA (Life Cycle Assessment) – „od kolébky do hrobu“ – z čeho je výrobek vyroben, jak se likviduje, spotřeba energie a surovin na výrobu (platí i pro obal).  Má-li spotřebitel nebo podnikatel nějaké další dotazy ohledně této ekoznačky, může se obrátit právě na agenturu. Chce-li podnikatel pro svůj produkt tuto ekoznačku získat, musí si sám podat žádost. Seznam ekologicky šetrných výrobků, směrnice a další podrobnosti najdete na stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí (www.ekoznacka.cz).

Ekologicky šetrná služba

Srovnatelně funguje od roku 2005 ekoznačka Ekologicky šetrná služba, kterou lze mj. najít v katego­riích: turistické ubytovací zařízení, kempy, školy a vzdělávací zařízení a kancelářské a administrativní služby.

esvess

Zahraniční ekoznačky

Podobný standard jako český Ekologicky šetrný výrobek mají také produkty ze zahraničí označené tzv. eurokvětinkou (The Flower) platná na celém území EU, skandinávské produkty s certifikací The Nordic Ecolabell, německé Der Blaue Engel a rakouské Umweltzeichen.

euTyto značky jsou důvěryhodné. Před tím, něž je ale koupíte, vezměte v úvahu, jak doprava zboží zatížila přírodu a zda i u nás bude výrobek zlikvidován (recyklován) tak jako v zemi svého původu. Ani výroba nemusí být bez problémů – např. výrobek z recyklovaného papíru s kanadskou či skandinávskou ekoznačkou chrání tamní lesy, ale u nás vlastně představuje konkurenci pro obdobné výrobky ze sběrového papíru. Obecně se dá předpokládat, že existuje-li k dováženému výrobku český ekvivalent, je lepší sáhnout po něm.

nordicengel  ger

Dále při výběru poradí…

… nenormalizovaná environmentální (a jiná) značení vypovídající o stavu či vlivu výrobku  na životní prostředí.

Forest Stewardship Council FSC

Značka lesní certifikace zaručuje environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření včetně zpracovatelského řetězce certifikovaného dřeva a dřevěných výrobků.

fscPodkladem pro certifikaci lesů v České republice je Český standard FSC (www.czechfsc.cz). Ten směřuje k obnově zdravých listnatých a smíšených lesů obhospodařovaných šetrným způsobem. Takové lesy jsou domovem pro velké množství domácích druhů rostlin a živočichů a mají větší schopnost odolávat přírodním kalamitám. Podle Českého standardu FSC se v lesích kupříkladu nesmějí při těžbě vytvářet velké paseky, používat geneticky modifikované organismy, hnojiva ani nebezpečné chemikálie. V lese se naopak ponechává část dřeva k zetlení, doupné stromy jako hnízdiště ptáků a v určitých – zvláště citlivých – částech lesů se omezuje hospodaření. Přednostně by zde měli být zaměstnáváni místní obyvatelé. Důraz je kladen i na bezpečnost práce. Certifikát je otevřený vůči veřejnosti, poskytuje záruku původu dřeva, zaručuje zákazníkovi, že dřevo či výrobek ze dřeva pochází z šetrně obhospodařovaného lesa. Visačka FSC pro spotřebitele znamená záruku, že svým nákupem nepřispívá k devastaci lesů či pralesů ani nepodporuje nezákonnou těžbu dřeva. Lesní certifikace FSC je navíc pro vlastníky lesa prestižním oceněním jejich snahy o lesní hospodaření šetrné k přírodě. V České republice zaujímají lesy s certifikací FSC přibližně 2% zalesněného území (údaj z r. 2013).

Fair trade FT – spravedlivý obchod

ftFT – celosvětové hnutí, které se do mezinárodního obchodu snaží vrátit etická pravidla a zásady. Současný mezinárodní obchod přispívá k „rozevírání nůžek“ mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi. Dochází k situacím, kdy si konkurují jednotlivé státy tak, aby přilákaly investice velkých firem – ekologické požadavky snižují na minimum, nedbají na základní sociální zabezpečení a zdraví zaměstnanců, zvýhodňují zahraniční firmy na úkor domácích podniků.  Důsledky se pak projevují na všech stranách. FT je obchodní partnerství, jehož cílem je zlepšení životních podmínek dosud vyloučených a znevýhodněných výrobců z rozvojových zemí v rámci koncepce udržitelného rozvoje.

Tip: Na spravedlivém obchodě se může spolupodílet každý spotřebitel kupující zboží se značkou Fair trade a naopak odmítající produkty ze zemí „Třetího světa“ vyrobené za neetických podmínek.

Sortiment výrobků FT zahrnuje: certifikovanou kávu, čaj, kakao, čokoládu a další cukrovinky, třtinový cukr, banány, sušené ovoce, ořechy, ovocné šťávy, med, rýži, žvýkačky a další potraviny, FT certifikované mohou být také řezané a hrnkové květiny. Významnou součástí Fair trade nabídky jsou umělecké a řemeslné výrobky – keramika, sklo, textil, šperky, hudební nástroje, hračky, doplňky do domácnosti, koberce a mnoho dalšího.

Pracovními podmínkami a vlivu produkce na životní prostředí se věnuje organizace NaZemi (www.nazemi.cz, www.fairtrade.cz).

Humane Cosmetics Standard/Humane Household Product Standard HCS/HHPS

krNezávislá mezinárodní certifikace pro kosmetiku (HCS) a výrobky pro domácnost (HHPS) používá logo „skákajícího králíčka“ mezi dvěma hvězdami. Jde o jediný důvěryhodný certifikát netestování na zvířatech. Po firmě, která je držitelem tohoto certifikátu, vyžaduje, aby netestovala výrobky ani jejich složky nikde na světě a ani testování nezadávala. Vše musí průkazně doložit. To je problematické pro velké firmy, protože některé země (např. Čína) vyžaduje testování všech prostředků na zvířatech – a pokud zde firma zboží prodává (a testuje), nemůže certifikát získat.

 

Další značky na našem trhu

Existuje-li k dováženému výrobku český ekvivalent, je lepší sáhnout po něm.  Zvláště tehdy nese-li garantovanou a kontrolovanou certifikaci (např. při zhoršení kvality či porušení podmínek pro její získání může být značka odebrána). Výběr lokálních produktů, které nejsou přepravovány na dlouhé vzdálenosti, je ohleduplnější k životnímu prostředí. Z dlouhodobějšího hlediska prospívá místnímu hospodářství.

Značka shody CE, CCZ

ceOznačení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a splňuje legislativní požadavky EU – tzn., že výrobce nechal ověřit, že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí.

Některé kategorie výrobků představují vyšší míru ohrožení lidského zdraví a životního prostředí. Vláda ČR svým nařízením může stanovit, že takový výrobek musí být před uvedením na trh posouzen z hlediska shody s danou technickou normou (pokud nenese již označení CE). Pouze tak lze zajistit, aby byl takový výrobek skutečně bezpečný. Pak je označen naší značkou CCZ.

 

Další najdete v jednotlivých kapitolách: Značení hraček, Značení elektroniky, EkoOblečení.

Nebo použijte náš webový rozcestník Kam dál?