Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Odpady 1 Úroveň 1

Počet čtyřlístků označuje dopad na životní prostředí při změně chování. Čím více čtyřlístků, tím je pozitivnější (větší) dopad na životní prostředí.

1. Relevance Předcházíme produkci zbytečných obalů. Rozmyslíme si, zda danou věc skutečně využijeme. Sobě ani jiným nekupujeme zbytečnosti do domácností.

2. Relevance Redukujeme množství odpadů díky nakupování zboží ve větších baleních namísto menších (ale pozor - nezvyšujeme tím spotřebu zboží!), vyhýbáme se jednotlivě balenému zboží.

3. Relevance Upřednostňujeme zboží bez obalu, na váhu nebo do vlastních opakovaně používaných obalů.

4. Relevance Vyhneme se zbytečným obalům - lahvím, pijeme vodu z kohoutku.

5. Relevance Obaly výrobků používáme opakovaně, ne jednorázově (plastovou nebo skleněnou láhev znovu naplníme, využijeme papírové, mikrotenové sáčky a igelitové tašky až do konce jejich životnosti).

6. Relevance Separujeme z odpadu hliník a odevzdáváme ho na patřičném místě.

7. Relevance Nebezpečné odpady (technický olej, barvy, ředidla, jiné chemické látky, dále také PVC, ale také např. tonery do tiskáren, pokud je nešlo vrátit prodejci) odkládáme do sběrného dvora na místo k tomu určené.

8. Relevance Velkoobjemový odpad (starý nábytek, elektroodpad, další odpad většího rozměru nebo ve velkém množství - např. molitan) odvážíme do sběrného dvora.

9. Relevance Při vyhazování odpadu zmenšujeme jeho objem (sešlápneme prázdné láhve, rozložíme krabice).

10. Relevance V domácích kotlech spalujeme pouze výrobcem předepsané palivo a nikdy nespalujeme odpady.

11. Relevance V kamnech ani na otevřeném ohni nepálíme odpad (starý nábytek z dřevotřísky, lakované či jinak chemicky ošetřené dřevo apod.).

12. Relevance Snižujeme množství směsného odpadu - separujeme odpad v domácnosti i zaměstnání: papír, plast, sklo, kov, hliník, bioodpad, textilie, staré baterie, elektrozařízení, nebezpečný odpad a další; následně ho správně odevzdáváme – do kontejnerů na tříděný odpad, na místa zpětného odběru, na sběrný dvůr, kompost nebo do komunálního odpadu.